Üle 35 eur ostu puhul kohaletoimetamine tasuta. Tarnime 3-6 tööpäevaga.

Isikuandmete töötlemise politika

ORKLA CARE UAB

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE POLIITIKA

 1. OLULINE TEAVE

Vastutav töötleja: Orkla Care UAB, juriidilise isiku kood: 301240827, aadress Trinapolio str. 9E, Vilnius, Leedu. Andmekaitseametniku e-posti aadress bdar@orklacare.lt

Andmetöötluse peamised eesmärgid on:

 • Statistilistel eesmärkidel, et jälgida veebisaidi külastajate liiklust ja nende sirvimise iseärasusi (küpsiste abil);
 • e-kaubanduse teostamine (kehtib ainult veebisaidi www.careshop.ee kohta);
 • Otseturundus (saata uudiskirju, teha pakkumisi, korraldda mänge);
 • Päringute haldamine.

Teie õigused andmesubjektina: teada, milliseid teie andmeid töödeldakse; nõuda ebaõigete andmete parandamist; taodelda andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale; esitada vastuväiteid andmete töötlemisele; esitada igal ajal vastuväiteid andmetöötlusele või võtta tagasi oma nõusolek; nõuda andmete hävitamist; nõuda nende töötlemise piiramist ja õigust esitada kaebus Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile aadressil ada@ada.lt.

Profileerimine: teavitame teid, et teostame profiilianalüüsi vastavalt ostja ostukorvi suurusele, tootevalikule ja muudele ostuparameetritele.

Lisateabe saamiseks vaadake allolevat privaatsuspoliitika üksikasjalikku versiooni.

Poliitikas kasutatud mõisted vastavad isikuandmete kaitse üldmääruses ("GDPR") kasutatud mõistetele.

 1. ÜLDSÄTTED

2.1. Poliitika eesmärk on teavitada isikuandmete töötlemise korrast, andmesubjektide õiguste rakendamisest ja muust olulisest privaatsusega seotud teabest. Orkla Care haldab järgmisi veebilehti: https://www.orklacare.lt/, https://www.careshop.lt/, https://www.careshop.ee, https://www.mollers.lt/, https://www.nutriless.lt/, https://maximsport.lt/, https://www.perspirex.lt/, https://www.livol.lt/

2.2. Andmeid säilitatakse käesolevas poliitikas iga Isikuandmete liigi kohta määratud perioodide jooksul.

2.3. Kui Andmeid kasutatakse tõendina tsiviil-, haldus- või kriminaalmenetluses või muudel seaduses sätestatud juhtudel, võib Andmeid säilitada nii kaua, kui see on vajalik nende andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks, ja hävitada kohe, kui neid enam ei vajata.

2.4. Kogutud Andmeid säilitatakse (töödeldakse) Vastutava Töötleja siseserveris. Juurdepääs andmetele antakse ainult vastutavatele töötajatele ja volitatud töötlejatele.

2.5. Volitatud töötleja juurdepääsuõigused Andmetele kaotatakse vastutava töötlejaga sõlmitud isikuandmete töötlemise lepingu lõpetamisel või käesoleva lepingu lõpetamisel.

 

 

ANDMETÖÖTLUSE EESMÄRGID

 1. ELEKTROONILISE KAUPLEMISE LÄBIVIIMINE (kehtib ainult saidi kohta www.careshop.ee)

3.1. Administraator annab teavet toodete kohta, mida ta veebilehel levitab, võimaldades Kasutajatel neid Vastutava Töötleja e-poest ostes kaugostude tegemisel osta. Nendel eesmärkidel saab, kasutab ja töötleb Administraator Klientidelt isikuandmeid, sealhulgas seoses ostukorvi sisuga (sh ostetud toodete liigid, kogused), maksestatistikaga (sh tasutud summad), makseandmetega (sh kliendi pangakonto numbrid, panganimed jne).

3.2. Sellega seoses töötleb Vastutav Töötleja e-kaubanduse eesmärgil järgmisi Kliendiandmete gruppe:

3.2.1. Eesnimi;

3.2.2. Perekonnanimi;

3.2.3. Telefoninumber;

3.2.4. E-posti aadress;

3.2.5. Elukoht (aadress);

3.2.6. Kui isik sooritab ostu – pangakonto number, makseandmed, teave ostetud kauba kohta, nende liigid, kulutatud rahasummad.

3.3. Vastutav töötleja edastab eelnimetatud Kliendiandmeid, välja arvatud punktis 3.2.6. nimetatud Andmed, kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Andmetöötluse Leping on sõlmitud kolmanda isikuga.

3.4. E-kaubanduse eesmärgil töödeldavaid andmeid säilitatakse kuni 3 aastat alates viimasest Vastutava Töötleja veebilehe külastusest.

3.5. Kliendiandmeid Microsoft Dynamics Navisioni rakenduses säilitatakse 10 aastat alates arve väljastamise kuupäevast.

3.6. Andmetöötluse aluseks on kaugmüügilepingu sõlmimine ja täitmine ning õigusaktide järgimine.

 1. ANDMETE TÖÖTLEMINE TURUNDUSLIKEL EESMÄRKIDEL

4.1. Administraator teostab otseturundust oma Klientidega, kes on andnud nõusoleku nende Isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil. Teie nõusolek väljendub teie e-posti aadressi sisestamises ja meie uudiskirja tellimises või reklaamiküpsiste kasutamisega nõustumises.

4.2. Eeltoodust tulenevalt töötleb Vastutav Töötleja otseturunduse eesmärgil järgmisi Kliendiandmete gruppe:

4.2.1. Eesnimi;

4.2.2. Perekonnanimi;

4.2.3. Telefoninumber;

4.2.4. E-posti aadress;

4.2.5. Elukoht (aadress);

4.2.6. Teave ostetud toodete, nende liikide, koguste ja kulutatud rahasummade kohta.

4.3. Vastutav töötleja edastab eelnimetatud Klientide Andmeid, välja arvatud punktis 4.2.6. nimetatud andmed, kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Andmetöötluse Leping on sõlmitud kolmanda isikuga.

4.4. Otseturunduse eesmärgil töödeldavaid andmeid säilitatakse kuni 3 aastat alates viimasest Vastutava Töötleja veebilehe külastusest.

4.5. Andmetöötluse alus: nõusolek. Vastava nõusoleku andnud klientide isikuandmeid võib kanda Orkla CRM-andmebaasi, et luua individuaalseid kliendiprofiile, mis on vajalikud spetsialiseeritud ja täpseks otseturunduseks ning klientidega suhtlemiseks. Selliseid profiile võidakse teatud juhtudel rikastada kolmandate isikute kogutud andmetega, kui kolmanda isiku andmeallikaks on nõusolekuvorm(id), mille jaoks Klient on väljendanud oma nõuetekohast nõusolekut.

4.6. Lisaks otseturundusele viib Vastutav Töötleja läbi ka turu-uuringuid, mille käigus uurib Klientide käitumist tarbijatena, et luua või kohandada tooteid ja turundust, et kohanduda tarbijate vajadustega.

4.7. Turu-uuringute eesmärgil töötleb või annab Vastutav Töötleja lisaks otseturunduse eesmärgil töödeldavatele andmetele volitatud töötlejale ka küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate abil saadud andmed töötlemiseks, mille kasutamist on täpsemalt kirjeldatud veebilehe küpsiste kasutamise põhimõtetes.

 1. TAOTLUSTE HALDAMINE:

5.1. Mõnedel Orkla Care UAB hallatavatel veebilehtedel on võimalik esitada taotlus teid huvitavas küsimuses. Sellisel juhul töötleme teie e-posti aadressi ja taotluses esitatud isikuandmeid. Palun esitage ainult nii palju andmeid, mis on otseselt seotud küsimusega ja võivad olla vastuse seisukohast asjakohased. KEELATUD ON SISESTADA OMA TERVISEGA SEOTUD ANDMEID KOHAS, KUS KÜSIMUS ESITATAKSE.

5.2. Andmetöötluse alus: meie õigustatud huvi on pakkuda oma klientidele kvaliteetset klienditeenindust ja vastata kiiresti meie tooteid puudutavatele küsimustele.

5.3. Päringute andmeid säilitatakse 3 kuud pärast vastuse esitamist ja neid ei edastata teistele vastuvõtjatele.

 1. KÜPSISTE POLIITIKA

6.1. Administraator kasutab oma veebilehel küpsiseid (ja sarnaseid tehnoloogiaid), mis paigutatakse automaatselt veebilehte sirvivate Andmesubjektide brauseritesse või seadmetesse, kui selline funktsioon on nende brauseri seadetes aktiveeritud või kui veebilehe külastaja on aktiivselt nõustunud konkreetsete küpsiste salvestamisega.

6.2. Vastutav töötleja kasutab küpsiseid järgmiste eesmärkide saavutamiseks:

6.2.1. Analüüs: Vastutav töötleja kasutab küpsiseid veebilehe unikaalsete külastajate arvu loendamiseks ning veebilehe toimimise ja funktsionaalsuse kohta statistika koostamiseks. Kasutatav tarkvara salvestab teavet esitatud lehe näitamiste kohta ja teavet andmesubjektide, seadme, operatsioonisüsteemi ja brauseri geograafilise asukoha kohta.

6.2.2. Sisselogimisteenused: kui veebilehel on võimalus kasutada sisselogimisteenust, salvestab vastutav töötleja ID-numbri ja sisselogimisaja Andmesubjekti brauseris või seadmes olevasse küpsisesse. Selle tulemusena ei pea see iga kord, kui veebileht avatakse, uuesti ühendama.

6.2.3. Huvipõhine reklaam internetis: Orkla kontserni kuuluvad ettevõtted võivad edastada andmesubjektidele reklaame nende brauserisse või seadmesse salvestatud küpsiste kohta. Selline reklaam põhineb tavaliselt kasutataval sisul, andmesubjekti puudutaval teabel või andmesubjekti geograafilisel asukohal. See on uuesti turundamise tehnoloogia ja toode, mida pakuvad vastutavale töötlejale kolmandad osapooled, nagu Google või Facebook.

6.2.4. Topeltprofiilid: vastutav töötleja tugineb topeltprofiilide loomisel oma veebisaitidelt kogutud käitumisandmetele, võttes arvesse ühe andmesubjektide rühma kohta kättesaadavat teavet, püüab vastutav töötleja tutvustada andmesubjektidele uusi segmente, milles huvitatud isikutel on algse andmesubjektide rühmaga sarnased huvid ja käitumine.

6.3. Küpsiste abil kogutavate andmete õiguslikuks aluseks on teie aktiivne nõusolek, mis on väljendatud eraldi küpsiste aknas.

6.4. Konkreetsed küpsised, nende funktsioonid ja säilitamistingimused on toodud vastutava töötleja veebilehel avaldatud küpsiste kasutamise põhimõtetes. Vastutava töötleja veebisaidil on mehhanismid, mille abil saadakse nõusolek varem, kui küpsised või sarnased tehnoloogiad on aktiveeritud. Nende meetmete nõuetekohase rakendamise eest praktikas vastutab vastutav töötleja.

6.5. Andmesubjektid, kes sirvivad Vastutava Töötleja veebilehte, võivad vabatahtlikult otsustada nõustuda küpsiste kasutamisega oma veebilehitseja või seadme seadete kaudu. Andmesubjektid saavad oma veebisaidi seadetes valida, milliseid küpsiseid brauser alla laeb. Seal saavad nad kustutada ka kõik olemasolevad brauserisse või seadmesse salvestatud küpsised.

6.6. Orkla ASA koosneb suurest hulgast ettevõtetest, kes toodavad toidulisandeid ja toiduaineid tarbijatele ja ettevõtetele. Need ettevõtted on küpsiste kaudu saadud isikuandmete kaasvastutavad töötlejad.

 1. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

7.1. Andmesubjekt võib GDPR-is kehtestatud korras teostada järgmisi õigusi:

7.1.1. Õigus saada teavet oma andmete töötlemise kohta;

7.1.2. Õigus pöörduda Riikliku Andmekaitse Inspektsiooni poole;

7.1.3. Õigus nõuda andmete kustutamist;

7.1.4. Õigus andmete parandamisele;

7.1.5. Õigus nõuda andmetöötluse piiramist;

7.1.6. Õigus andmete ülekandmisele;

7.1.7. Õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, kui see toimub õigustatud huvi alusel;

7.1.8. Õigus esitada vastuväiteid automaatsele otsustusprotsessile ja profiilianalüüsile.

7.2 Nende õiguste kasutamiseks või kui teil on muid privaatsusega seotud küsimusi, võtke palun ühendust andmekaitseametnikuga käesolevas privaatsuspoliitikas täpsustatud üksikasjadega.

 

7.3. Vastutaval töötlejal on õigus keelduda lubamast Andmesubjektil oma õigusi teostada või võtta mõistlikku tasu GDPR-i artikli 12 lõike 5 punktis b sätestatud asjaoludel.

 1. ISIKUANDMETE TURVALISUST TAGAVAD TEHNILISED JA KORRALDUSLIKUD MEETMED

8.1. Orkla rakendab organisatsioonilisi ja tehnilisi andmeturbemeetmeid, mis tagavad turvalisuse taseme, mis vastab vastutava töötleja poolt hallatavate andmete olemusele ja nende töötlemisest tulenevatele riskidele. Riskihindamist tehakse korrapäraselt ja uutele ohtudele reageeritakse vastavalt. Pidage siiski meeles, et ükski tegevus ega toiming internetiruumis pole vaatamata Orkla võetud meetmetele täiesti ohutu. Seega, kahtlustades, et sait töötab ebatavaliselt, ärge sisestage oma isikuandmeid (eriti rahalisi).

 1. ANDMETE EDASTAMINE

9.1. Administraator kasutab oma tegevuses vastutustundlikult valitud andmetöötlejaid, veebilehe hooldaja Daisoras UAB-d. Andmeid jagatakse ka teiste ORKLA kontserni ettevõtetega, kelle nimekirja leiate siit.

Saidid, millel on Facebooki pistikprogramm (ikoon), edastavad andmeid automaatselt Facebook Int-le.

 1. LÕPPSÄTTED

10.1. Poliitikaga on võimalik tutvuda üks kord kalendriaastas vastutava töötleja algatusel ja/või isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktide muutumisel.

10.2. Poliitika ja selle muudatused jõustuvad nende kinnitamise kuupäevast.

10.3. Viimane poliitika läbivaatamine toimus 20. oktoobril 2023.